Prawo Karne i Wykroczeń

Oferujemy obronę w postępowaniach Karnych i Wykroczeń zarówno osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Nasza kompleksowa obsługa w zakresie prawa karnego i wykroczeń obejmuje:

 • obronę podejrzanych, oskarżonych i obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych
 • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń
 • sporządzanie i wnoszenie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • o zarządzanie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • o rozłożenie grzywny, należności sądowych na raty